Obrazovanje: Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu, profesor razredne nastave(1999.), magistar didaktičko-metodičkih nauka − Osposobljavanje nastavnika za korišćenje didaktičkih resursa u veb-okruženju (2011); Učiteljski fakultet u Užicu Univerziteta u Kragujevcu, doktor didaktičko-metodičkih nauka − Efekti timske nastave prirode i društva u veb-okruženju (2016).

Koautor udžbenika: Radna sveska iz srpskog jezika za prvi razred osnovne škole, Nova škola, Beograd, 2013; Digitarijum, radna sveska, MISANU, Centar za promociju nauke, Beograd, 2016.

Autor članaka: Osposobljenost učitelja za korišćenje obrazovnih sajtova u pripremi i realizaciji nastave, Inovacije u nastavi, 4, 2012; Mogućnosti primene video-igara u razrednoj nastavi, Metodička praksa, 4, 2012; Korišćenje obrazovnih sajtova u pripremi i realizaciji nastave u mlađim razredima osnovne škole, Nova škola, 9−10, 2012; Multimedijalni programirani materijal u nastavi prirode i društva, Obrazovna tehnologija, 2, 2012; Kreiranje veb-sajta osnovne škole, Zbornik „Tehnika i informatika u obrazovanju”, Tehnički fakultet, Čačak, 2012; How do elementary school students understand the Internet and its usage, Zbornik „Knowledge, Eucation, Media”, Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci, 2012; Possibilities for the Development of Digital Literacy of Junior Grade Students of Primary School, Quality and Efficiency in e-learning, Conference Proceedings, Universitatii Nationale de Aparare Carol I, Bucharest, Romania, 2013; Rešavanje problema u veb-okruženju, Pedagogija, 1, 2015; Mišljenja učitelja o prednostima i ograničenjima timske nastave, Učenje i nastava, 2(4), 2016.

Koautor članaka: Percepcije studenata o profesionalnoj praksi, Zbornik „Implementacija inovacija u obrazovanju i vaspitanju – izazovi i dileme”, Učiteljski fakultet, Beograd, 2014; Mišljenje studenata Učiteljskog fakulteta o profesionalnoj praksi, Zbornik „Nastavnik kao istraživač – primeri dobre prakse”, MPNTR RS, 2015; Timska nastava – mogućnosti i izazovi, Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, 19(18), 2016; Stavovi učitelja prema timskom radu, Nastava i vaspitanje, 66(1), 2017.

Projekti: Škola za budućnost – koncept kulture partnerstva – realizator, MPS RS (2002–2005); DIGITARIJUM: Primena digitalizacije naučnog i kulturnog nasleđa u školskoj nastavi – član projektnog tima, Matematički institut SANU, Centar za promociju nauke, Beograd (od 2015); SCOPES: Istraživanje, obrazovanje i praksa – Ka unapređenju istraživačkih kapaciteta od značaja za obrazovanje nastavnika i obrazovnu praksu u Srbiji i Estoniji – istraživač, Učiteljski fakultet, Institut za psihologiju – Beograd, Univerzitet za obrazovanje nastavnika „Bjen”, Institut za obrazovanje – Tart, Estonija (od 2015).

Član Nacionalnog saveta za praćenje realizacije Međunarodnog projekta PISA.

Autor i koordinator Pilot-projekta „Uključivanje finansijskog opismenjavanja u sistem obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije“ (FinPis) koji se realizuje uz podršku Kompanije Visa.