Politika o sprečavanju korupcije kompanije Visa Inc.

1.0 Svrha

Kompanija Visa Inc. je usvojila Politiku o sprečavanju korupcije (u daljem tekstu „Politika”) koja nam omogućava da uskladimo poslovne aktivnosti i poštujemo ograničenja propisana američkim Zakonom o sprečavanju korupcije u inostranstvu, Zakonom o sprečavanju korupcije u UK, kao i drugim važećim zakonima o sprečavanju korupcije širom sveta.

2.0 Opseg

Ova Politika važi za sve direktore, službenike, zaposlene i privremeno angažovane radnike (u daljem tekstu „osoblje kompanije Visa”) kompanije Visa Inc. i njenih zavisnih društava (u daljem tekstu „Visa” ili „Kompanija”).  Ova Politika se mora primenjivati zajedno sa ostalim politikama, procedurama i smernicama Kompanije, uključujući Kodeks poslovnog ponašanja i etike i Politiku putnih troškova i programa kupovnih kartica. Međutim, ova Politika zamenjuje i ima primat u slučaju da su pojedine njene odredbe restriktivnije u odnosu na druge politike i procedure Kompanije (uključujući politike o poklonima, obrocima i reprezentaciji). Ova Politika se može prevesti na druge jezike, ali će verzija na engleskom jeziku imati prednost u slučaju bilo kakvih nedoumica ili nesporazuma.

Regionalne pravne i službe za etiku i usklađenost imaju prava da propišu limite u pogledu troškova koji će važiti na određenim geografskim područjima ili u određenim zemljama, i u slučaju da troškovi prevazilaze ova ograničenja biće potrebno pribaviti prethodno odobrenje. Regionalne pravne i službe za etiku i usklađenost stoje vam na raspolaganju za sva pitanja u vezi sa ovom Politikom, kao i za detaljnije informacije o konkretnim procedurama koje se primenjuju na pojedinim tržištima.

3.0 Politika o sprečavanju korupcije

Kompanija se zalaže za širenje poslovanja uz poštovanje pravila konkurencije na tržištu koja se zasnivaju na poštenju i iskrenosti. Svi zaposleni u Kompaniji imaju odgovornost da obezbede usklađenost sa Politikom o sprečavanju korupcije, kao i sa Smernicama politike o sprečavanju korupcije (Prilog A). Upravni odbor i Komisija za reviziju i procenu rizika u okviru ovog odbora, generalni direktor, viši menadžment i službenik za etiku i usklađenost imaju zasebno definisane odgovornosti kojima obezbeđuju da Kompanija posluje u skladu sa najvišim pravnim i etičkim standardima. Kompanija Visa se obavezuje da će se u svim svojim poslovnim aktivnostima pridržavati i slova i duha važećih zakona o sprečavanju korupcije.  Strogo je zabranjeno obećavati, ovlašćivati nekoga, nuditi, davati, prihvatati ili tražiti, i direktno i indirektno, bilo šta od vrednosti ili obezbeđivati neprikladnu prednost bilo kome, sa otvorenom ili prikrivenom namerom da se utiče na tuđe odluke ili ponašanje, kao i nagrađivati drugu stranu za neispravno ili nezakonito postupanje.

Kompanija se zalaže i posvećena je poslovanja u skladu sa obavezama koje propisuju zakoni o sprečavanju korupcije. Mi smo američka kompanija čijim se akcijama trguje na njujorškoj berzi i u obavezi smo da poštujemo i primenjujemo američki Zakon o sprečavanju korupcije u inostranstvu (FCPA). FCPA je zakon koji sadrži odredbe krivičnog zakona kojim se zabranjuje obećavanje, davanje ovlašćenja, nuđenje ili davanje bilo čega od vrednosti, i direktno i indirektno, državnim službenicima van SAD kako bi se uticalo na njihovo postupanje ili donošenje odluka kao službenih lica (državni službenik van SAD je širok pojam koji obuhvata zaposlene na svim nivoima vlasti van SAD, kao i sve zaposlene u državnim preduzećima ili kompanijama koje su pod kontrolom države, kao što su državne finansijske institucije, ali i kandidati za političke funkcije, zvaničnici političkih partija ili zaposleni u međunarodnim organizacijama van SAD). Kompanija i celokupno osoblje kompanije Visa širom sveta su u obavezi da poštuju FCPA. Kompanija je takođe u obavezi da primenjuje određeni broj zakona i propisa o poslovnim poklonima i napojnicama koje smeju da prime američki državni službenici. Davanje obećanja, ponuda ili poklona, pružanje usluga ili čašćavanje državnih službenika ili zaposlenih u vladi SAD koje je suprotno ovim pravilima predstavlja ne samo kršenje poslovne politike naše Kompanije već i krivično delo.

Od Kompanije i osoblja kompanije Visa se takođe očekuje da poštuju Zakon o sprečavanju korupcije u UK iz 2010. godine (u daljem tekstu „Zakon o sprečavanju korupcije”). Zakon o sprečavanju korupcije zabranjuje i podmićivanje državnih službenika i podmićivanje u privatnom sektoru, tzv. komercijalno podmićivanje. Zakon o sprečavanju korupcije propisuje da se nuđenje, obećavanje ili davanje mita (što za svrhu ove Politike o sprečavanju korupcije predstavlja sticanje finansijske ili druge prednosti) smatra krivičnim delom, kao i traženje ili pristajanje ili prihvatanje mita ili podmićivanje stranog državnog službenika. Kompanija se takođe može smatrati posredno odgovornom, u svojstvu zastupnika, za izostanak sprečavanja podmićivanja koje je izvršeno u njeno ime, i u obavezi je da primenjuje odgovarajuće procedure u cilju sprečavanja korupcije od strane lica koja za Kompaniju ili u njeno ime pružaju usluge, uključujući i usluge njenih zavisnih društava.

Pored FCPA-a i Zakona o sprečavanju korupcije, Kompanija je u obavezi da poštuje sve ostale važeće zakone o sprečavanju korupcije širom sveta.  

Strogo je zabranjeno davati ili nuditi bilo šta od vrednosti državnom službeniku ili vršiocu dužnosti državnog službenika (kako je definisano u Prilogu A) bilo koje države ukoliko to predstavlja kršenje zakona o sprečavanju korupcije, kao i vršiti nezakonita plaćanja trećim licima ukoliko znate ili imate razloga da verujete da će se deo mita ponuditi, proslediti ili obećati državnom službeniku. Zabranjena su i manja, nezvanična plaćanja državnim službenicima kako bi se ubrzao posao ili brže pružila tražena usluga.

Takođe, veliki broj zakona o sprečavanju korupcije zabranjuje davanje obećanja, nuđenje ili plaćanje mita privatnim licima. Ova Politika zabranjuje davanje obećanja i ovlašćenja, nuđenje, davanje, prihvatanje ili traženje bilo čega od vrednosti ili drugih prednosti bilo kojoj trećoj strani, uključujući klijenta, potencijalnog klijenta, prodavca ili drugog poslovnog partnera, s namerom da se na drugu stranu utiče prilikom odlučivanja ili stvaranje utiska da postoji neprikladni uticaj, kao i nagrađivanje druge strane za donete poslovne odluke.

4.0 Odgovornost

4.1 Ko je autor i ko nadgleda sprovođenje Politike i Programa

Službenik za etiku i usklađenost je autor ove Politike i Programa i to lice upravlja ovom Politikom i razvija okvir njenog delovanja, što podrazumeva procedure, alate, vidove komunikacije i obuku u cilju implementacije Politike i ostvarenja njenih ciljeva. Određeno osoblje kompanije Visa je u obavezi da pohađa godišnju obuku kako bi se upoznali sa Politikom, a ceo proces prati Globalna služba za etiku i usklađenost.

4.2 Izvršni sponzor

Izvršni sponzor Politike je Generalni zastupnik.

4.3 Praćenje sprovođenja Politike

Savet za korporativne rizike (CRC) zadužen je da prati sprovođenje ove Politike na osnovu najnovijih informacija koje dobija od Globalne službe za etiku i usklađenost.  

4.4 Izuzeci

Ukoliko postoje izuzeci, njih unapred mora da odobri Službenik za etiku i usklađenost kao autor ove Politike, pravni savetnik zadužen za ovu Politiku i CRC. Službenik za etiku i usklađenost kao autor ove Politike će utvrditi o kojim izuzecima i odstupanjima je reč.

5.0 Sprovođenje istraga u vezi sa kršenjem Politike

Na osnovu primljenih prijava o potencijalnim i stvarnim kršenjima ove Politike, Kompanija će sprovesti adekvatnu istragu i neće tolerisati nijedan vid odmazde prema osobama koje su u dobroj nameri podnele ove prijave ili žalbe. Kodeks poslovnog ponašanja i etike kompanije Visa štiti sve one koji podnesu prijavu ili žalbu, a od zaposlenih u kompaniji Visa se očekuje da sarađuju u internim istragama u vezi sa neprikladnim ili nezakonitim ponašanjem.

Svako ponašanje koje je suprotno ovoj Politici, našem Kodeksu poslovnog ponašanja i etike ili važećim zakonima može da dovede do pokretanja disciplinskog postupka, uključujući i prekid radnog odnosa, u skladu sa lokalnim zakonima i propisima.

6.0 Pregled Politike

Službenik za etiku i usklađenost kao autor ove Politike ima odgovornost da najmanje jednom godišnje proveri Politiku i da potvrdi da li će ona u istoj formi važiti i nadalje i da li ispunjava definisane poslovne ciljeve, odnosno da, po potrebi, preporuči CRC-u šta je potrebno ažurirati i izmeniti.

7.0 Validacija usklađenosti Politike

Globalna služba za etiku i usklađenost i/ili Služba za internu reviziju vrše periodičnu validaciju ove Politike i njenih procedura kako bi utvrdili efikasnost njene implementacije i tekuću usklađenost poslovanja sa Politikom. Nakon toga, rezultati ove provere i eventualne strategije za prevazilaženje problema mogu se dati na uvid odgovarajućim zainteresovanim stranama. Materijalni nalazi se dostavljaju CRC-u i/ili Upravnom odboru ili savetu/savetima koje Odbor delegira, u zavisnosti od situacije.

8.0 Povezani dokumenti

  • Politika putnih troškova i programa kupovnih kartica
  • Globalne smernice o programu kartica – putni troškovi i kupovne kartice